பண்டா குட்டிகள்...
29-10-2015 10:06 AM
Comments - 0       Views - 409

மலேசியா மற்றும் வொஷிங்கடன்னில் பிறந்த 18 பண்டா குட்டிகள், சீனாவில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருப்பதை படங்களில் காணலாம்.

 

"பண்டா குட்டிகள்..." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty