என்னை பாருங்கள்...
23-12-2015 10:47 AM
Comments - 0       Views - 397

ஒரு சிசு பிறந்தது முதல் வளரும் வரை, என்னென்ன நிலைப்பாடுகளுடன் காணப்படுமோ, அவற்றையே உலகிலுள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் செய்து வருகின்றன. அவ்வாறு, பெண்குயின் ஒன்று முட்டையிலிருந்து வெளிவந்தது முதல் 5 காலப்பகுதிக்குள் அதற்கு ஏற்படும் மாற்றங்களை புகைப்படவியலாளர் ஒருவர் இணையத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.  

 

"என்னை பாருங்கள்..." இந்த செய்திக்காக கிடைத்துள்ள கருத்துக்கள்... (0)
Leave a comment
Name :
Name is required
Email :
Email is required
Comment :
Comment cannot be empty