2022 ஓகஸ்ட் 11, வியாழக்கிழமை

வணிக ஆய்வுகளும் அறிமுகங்களும்