2019 டிசெம்பர் 13, வெள்ளிக்கிழமை

விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்