2019 ஒக்டோபர் 15, செவ்வாய்க்கிழமை

விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்