2021 ஒக்டோபர் 21, வியாழக்கிழமை

விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்