2020 ஓகஸ்ட் 10, திங்கட்கிழமை

விஞ்ஞானமும் தொழிநுட்பமும்
--